Harmonogram wykorzystywany jest jako plan pracy podczas generowania "ewidencji czasu pracy" (menu: "Rozliczenia" -> "[201] Ewidencja czasu pracy").

Harmonogram roczny można otworzyć na dwa sposoby:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;

z menu głównego Rozliczenia wybrać: Harmonogram roczny.

Okno harmonogramu rocznego składa się z następujących części:

1.Tryb:

Roczny harmonogram czasu pracy pracownika - dodawanie lub edycja harmonogramu dla jednego, wybranego pracownika;

wyświetlenie harmonogramu - wybierz rok i pracownika;

Harmonogramowanie czasu pracy pracowników - dodawanie lub edycja harmonogramów dla wielu pracowników.

wyświetlenie harmonogramów - wybierz zakres dat, zaznacz jednego lub więcej pracowników, a następnie kliknij: ;

2.Roczny harmonogram czasu pracy pracownika:

Rok: można wybrać z rozwijanej listy lub przewijać przy użyciu strzałek

Pracownik: okno wyboru z rozwijanej listy, dodatkowo można dodać nowego pracownika ( przy użyciu ) lub edytować dane pracownika widniejącego w bazie (korzystając z ).

3. - przywraca wartości domyślne na harmonogramie - opcja nie ingeruje w dane ewidencji miesięcznej.

4.Zatrudnienie: wyświetla dane zgodnie z informacjami wprowadzonymi w zakładce Dane podstawowe (w oknie edycji/dodawania umowy o pracę danego pracownika).

5.Dostępny urlop: wyświetla informacje zgodnie z danymi wprowadzonymi w zakładce Stawki porównawcze i urlopy (w oknie edycji/dodawania umowy o pracę danego pracownika).

6. Widoczność składników - możliwość dostosowania widoku składników na oknie edycji i na podglądzie wydruku harmonogramu.

7.Widok kalendarza:

- pracownik posiada wyliczoną ewidencję zgodną z ustawieniami zatrudnienia w wybranym miesiącu;

- pracownik posiada wyliczoną i zamkniętą ewidencję zgodną z ustawieniami zatrudnienia w wybranym miesiącu;

- pracownik posiada wyliczoną ewidencję niezgodną z ustawieniami zatrudnienia w wybranym miesiącu;

- pracownik posiada wyliczoną i zamkniętą ewidencję niezgodną z ustawieniami zatrudnienia w wybranym miesiącu;

- (zielony trójkąt po prawej stronie komórki) zawiera dodatkowe informacje - wskaż kursorem myszy, aby wyświetlić szczegóły;

- (czarny trójkąt po lewej stronie komórki) wartość została zmieniona przez użytkownika - wskaż kursorem myszy, aby zobaczyć jaki był poprzedni zapis;

PlanGodzina rozpoczęcia - kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy aby edytować;

rozwijane menu:

edytuj - edycja wartości w zaznaczonym polu (tak samo jak dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy);

edytuj zbiorczo - otwiera okno, w którym można ustawić zbiorczą zmianę godziny rozpoczęcia pracy i planu dla dni roboczych oraz dodatkowych dni wolnych. Zmiany mogą objąć zakres tylko dla zaznaczonych lub dla wszystkich dni wyświetlonych harmonogramów rocznych;

praca, wolne, urlop wypoczynkowy, chorobowe 80% (k. zakład.), nieobecność nieusprawiedliwiona - zmiana typu dnia;

lista nieobecności - otwiera okno Rejestr nieobecności (menu: "Rozliczenia" -> "[205] Rejestr nieobecności")

usuń nieobecności - przywraca wartości domyślne (praca, wolne) dniom oznaczonym jako nieobecność (chorobowe, urlop itp.)

wyczyść - przywraca wartości domyślne w zaznaczonych dniach- opcja ingeruje w dane ewidencji miesięcznej;

8.Drukowanie - poniżej okna kalendarza znajduje się ikona: za pomocą której można wyświetlić podgląd wydruku, widocznych na ekranie, harmonogramów.

9.Odświeżanie - dostępne pod przyciskiem: (obok ikony: )

Jeśli w trzech kolejnych tygodniach niedziela była dniem pracującym, w kolejnym (czwartym) tygodniu niedziela musi pozostać dniem wolnym. Próba zapisania harmonogramu, w którym zasada ta nie jest spełniona spowoduje wyświetlenie komunikatu: