Zasadnicza część kalendarza

Główną część okna ewidencji zajmuje tabela kalendarza miesięcznego. Jego kolumny odpowiadają kolejnym dniom wybranego miesiąca. W ostatniej kolumnie każdego miesiąca znajduje się podsumowanie miesięczne wszystkich wierszy. W przypadku, gdy ewidencja wyświetlana jest pełnymi okresami rozliczeniowymi w ostatniej kolumnie będzie widoczne podsumowanie całego okresu rozliczeniowego.

Jeśli w danym miesiącu pracownik oprócz umowy o pracę posiada "inną umowę" okno kalendarza będzie podzielone na zakładki: Umowy o pracę oraz Inne umowy.

Kalendarz, dla innych umów, ograniczony jest do niektórych podstawowych i rzeczywistych składników (opis poniżej).

Kalendarz, dla umów o pracę, podzielony jest na następujące elementy:

Składniki wynagrodzenia widoczne na kalendarzu można dostosować do własnych potrzeb - kliknij PPM na dowolnej nazwie wiersza i z rozwijanego menu wybierz: "Dostosuj widoczność składników", a następnie zaznacz/odznacz żądane składniki.

Aby wyświetlić wszystkie składniki w tym samym menu wybierz opcję: Podgląd wszystkich składników.

Dla zaznaczonego obszaru (co najmniej dwie wartości) po podświetleniu myszą w tzw. "dymku" będzie widoczna suma godzin dla poszczególnych składników wynagrodzenia;

 

Składniki podstawowe

 

 

 

 

Składniki rzeczywiste

 

 

 

 

Składniki do wynagrodzenia

 

 

 

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybranym dniu zostanie otwarte okno pozwalające na ręczną "edycję dnia".

Po kliknięciu w polu kalendarza prawym klawiszem myszki pojawia się "rozwijane menu".

Spis treści

Pobieranie i wyliczanie godzin pracy

Wyliczanie zbiorcze

Oddawanie nadgodzin i dyżurów

Edycja dnia

Podgląd/edycja zdarzeń

Rozwijane menu

Dostosowanie widocznych składników

Ostrzeżenia