Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 kierowcy, którzy przebywali na zwolnieniu chorobowym, prowadzili pojazd wyłączony z rozp.561/2006 lub przebywali na urlopie wypoczynkowym mają obowiązek przedstawić organom kontrolującym: Świadectwo działalności na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

Aby otworzyć okno dodawania/edycji i wydruku powyższego Świadectwa... można skorzystać z następujących sposobów:

Okno: "TachoScan -> [112] Wyszukaj zaświadczenia" umożliwia automatyczne szukanie i wystawianie zaświadczeń dla jednego lub wielu kierowców za okresy nie posiadające żadnych zapisów.

 

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce TachoScan w pasku narzędziowym;

nacisnąć kombinację klawiszy ,

z menu głównego TachoScan wybrać Dodaj zaświadczenia.

Okno dodawania/edycji zaświadczenia podzielone jest na dwie zakładki:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćKierowcy
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDane dodatkowe

 


Zobacz również:

[122] Kalendarz ciągłości danych

Okno podglądu raportów (jak wydrukować i wyeksportować raport)