Ta opcja pozwala na automatyczne przeniesienie danych dotyczących kierowców i pojazdów z System-1 do TachoScana za pośrednictwem plików csv.

Pozycja w menu widoczna jest, gdy zaznaczono opcję: Import/Eksport System-1 (wymaga ponownego uruchomienia programu) - menu: "Ustawienia, zakładka TachoScan -> Różne"

 

Aby otworzyć okno importu danych z programu System-1 należy z menu głównego Import/Eksport wybrać opcję System-1 - import.

W wyniku tych czynności pojawi się okno (rys. poniżej), gdzie należy podać:

Przed przystąpieniem do importowania danych należy w programie System-1 wyeksportować kierowców i samochody, zapisując je do dowolnych plików w formacie csv.

 

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Konfiguracja importu.

1.Ścieżkę do pliku z danymi samochodów (rys. powyżej) lub wskazać ją za pomocą przycisku: .

Na liście samochodów zostaną wyświetlone pojazdy zawarte w pliku.

 

2.Ścieżkę do pliku z danymi kierowców lub wskazać ją za pomocą przycisku: .

Na liście kierowców zostaną pokazani kierowcy odczytani z pliku.

 

3.Wybrać firmę, do której mają być przypisani kierowcy i pojazdy lub dodać nową firmę za pomocą przycisku .

4.Na liście samochodów zaznaczyć pojazdy, które mają być zaimportowane.

5.Na liście kierowców zaznaczyć kierowców, którzy mają być zaimportowani.

6.Kliknąć [Importuj].

Jeżeli kierowca lub pojazd już figuruje w bazie danych TachoScana, jego dane zostaną zaktualizowane.

Zaimportowane informacje można podglądać i edytować (patrz: menu -> " [005] Pracownicy" oraz "[003] Samochody".

Aby wyeksportować dane z Modułu TachoScan do System-1 należy przejść do okna edycji tarcz/dni i wybrać z menu opcję [168] Eksport do System-1.