Zakładka: Helpten służy do pobierania plików cyfrowych (pochodzących z pobrania danych z karty kierowcy lub tachografu cyfrowego) z systemu Helpten do programu: 4Trans. Po pobraniu dane z plików są zapisywane do bazy danych.

Okno Wybór urządzenia zawierające zakładkę: Helpten można otworzyć na różne sposoby:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce TachoScan w pasku narzędziowym;

nacisnąć kombinację klawiszy ,

z menu głównego TachoScan wybrać Z urządzenia.

Pobieranie plików

 

1.Kliknij na zakładkę: Helpten.

2.Zaznacz pliki, które mają zostać pobrane do programu (rys. poniżej), a następnie kliknij .

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zakładka "Helpten" okna wyboru urządzenia.

 

 

 

Analiza danych

 

Po pobraniu plików nastąpi ich przetwarzanie. Wynik analizy będzie przedstawiony w oknie:

 

W dalszym etapie zostaną wyświetlone okna zależne od rodzaju pobieranych danych:

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDane z karty kierowcy

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDane z tachografu cyfrowego

 

W kolejnym kroku program przejdzie do przetwarzania i zapisu danych. Po dokonaniu analizy wyświetli powtórnie okno: Podsumowanie odczytu, w którym będzie pokazany, w formie kolorów (patrz: ) wynik operacji.

- podgląd wydruku danych umieszczonych w zakładkach: Dane podstawoweCertyfikaty.

 

W zależności od typu pobranych danych (karta kierowcy, tachograf) w końcowym etapie zostanie wyświetlone "okno podglądu/edycji dni z karty kierowcy" lub "okno podglądu/edycji danych z tachografu cyfrowego".

Czasy odczytane z tachografu są automatycznie przesunięte zgodnie z ustawieniem strefy czasowej.

Pliki źródłowe zostaną skopiowane (przeniesione) do katalogu Digital umieszczonym w katalogu plików modułu TachoScan (patrz: "Panel administracyjny -> Ścieżki -> Ścieżka plików modułu TachoScan").