Struktura eksportowanego pliku xml

Dane zawarte są w oknie edycji delegacji (menu "Rozliczenia" -> "[301] Delagacje").

Miejsce w programie, z którego można dokonać importu danych: menu "Rozliczenia" -> "[301] Delagacje" ->

Miejsce w programie, którego można dokonać eksportu danych:  menu"Plik" -> "Import/Eksport" -> "[312] Uniwersalny eksport delegacji".

Import:

Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).
Wartość nieopisana: typ string.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Eksport data_eksportu="2018-04-16" ver="4.6.2.0">

 <TRozListaKierowca type="TSysListaKierowca">

<!-- Lista pracowników, dla których został wykonany eksport, każdy pracownik posiada listę wyeksportowanych delegacji -->

         <TSysKierowca type="TSysKierowca">

                 <id>34</id>

<!-- Identyfikator wewnętrzny kierowcy-->

                 <imie>Jan</imie>

<!-- Imię pracownika -->

                 <nazwisko>Kowalski</nazwisko>

<!-- Nazwisko pracownika -->

                 <FDlListaDelegacja type="TDlListaDelegacja">

<!-- Obiekt listy delegacji -->

                         <TDlDelegacja type="TDlDelegacja">

<!-- Obiekt pojedynczej delegacji -->

                                 <id_k>34</id_k>

<!-- Identyfikator wewnętrzny kierowcy
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

                                 <SysSamochod>XX 9J336</SysSamochod>

<!-- Nr rejestracyjny samochodu wybranego na delegacji -->

                                 <numer>DEL 0018/03/2018</numer>

<!-- Numer delegacji -->

                                 <data_od>2018-03-30</data_od>

<!-- Data rozpoczęcia delegacji
format daty: "Rok-miesiąc-dzień", separator daty: "-" (myślnik)
(dokładniejszą datę wraz z godziną można odczytać z pierwszej pozycji delegacji) -->

                                 <data_do>2018-04-03</data_do>

<!-- Data zakończenia delegacji
(dokładniejszą datę wraz z godziną można odczytać z ostatniej pozycji delegacji) -->

                                 <uwagi><![CDATA[Uwaga przykĹ‚adowa]]></uwagi>

<!-- Uwagi wpisane na delegacji -->

                                 <id_zlec_w>0</id_zlec_w>

<!-- Zmienna wewnętrzna, nie używać -->

                                 <nr_dok>18</nr_dok>

<!-- Zmienna wewnętrzna systemu, nie używać -->

                                 <id_schnum>8</id_schnum>

<!-- Zmienna wewnętrzna systemu, nie używać
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

                                 <cel></cel>

<!-- Zmienna wewnętrzna systemu, nie używać -->

                                 <id_t>0</id_t>

<!-- Zmienna wewnętrzna systemu, nie używać
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

                                 <data_miesiac>2018-04-01</data_miesiac>

<!-- Miesiąc rozliczenia delegacji, używany tylko do filtrowania na liście i przy wydruku, nie ma związku z datą rozliczenia -->

                                 <zagr_razem>0</zagr_razem>

<!-- Zmienna wewnętrzna systemu, nie używać -->

                                 <rodzaj>Resstrings_IDS_status_karty</rodzaj>

<!-- Zmienna wewnętrzna systemu, nie używać -->

                                 <eksport>0</eksport>

<!-- Informacja czy delegacja byłą już eksportowana do systemu Enova -->

                                 <sr_lokomocji>Resstrings_IDS_CzySamochod</sr_lokomocji>

<!-- Wartość dowolna, słownikowa - Identyfikator środka lokomocji -->

                                 <dom_data_roz>1</dom_data_roz>

<!-- Informacja czy data kursu na delegacji jest domyślna datą kursu z programu -->

                                 <dom_data_rozliczenia>1</dom_data_rozliczenia>

<!-- Informacja czy data rozliczenia na delegacji jest domyślna datą rozliczenia z programu -->

                                 <wiele_walut>0</wiele_walut>

<!-- Informacja czy delegacja obsługuje wiele walut, jeśli nie to przy wydruku rozliczenie jest przeliczane na złotówki -->

                                 <dom_data_miesiac>1</dom_data_miesiac>

<!-- Informacja czy miesiąc rozliczenia na delegacji jest domyślny -->

                                 <do_przeliczenia>0</do_przeliczenia>

<!-- Informacja czy delegacja została rozliczona

Import delegacji: Nie jest wymagany, delegacja status delegacji automatycznie ustawiony zostanie na nierozliczony-->

                                 <import>0</import>

<!-- Informacja czy delegacja pochodzi z importu

Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

                                 <niekompletna>0</niekompletna>

<!-- Import delegacji: Nie jest wymagany-->

                                 <numery_rejestracyjne>XX 9J336</numery_rejestracyjne>

<!-- Nr rejestracyjny samochodu wybranego na delegacji -->

                                 <dom_numery_rejestracyjne>1</dom_numery_rejestracyjne>

<!-- Informacja czy numer rejestracyjny na delegacji jest domyślny -->

                                 <SysPanstwo type="TSysPanstwo">

<!-- Obiekt państwa docelowego wybranego na delegacji, jeśli nie jest wybrany znaczy, że delegacja posiada wiele państw docelowych i w celu ich określenia należy przeanalizować pozycje delegacji -->

                                         <sam>PL</sam>

<!-- Oznaczenie państwa z tachografu (kolumna sam z tabeli państwo)-->

                                         <identyfikator>Resstrings_IDS_Polska</identyfikator>

<!-- Identyfikator państwa (kolumna identyfikator z tabeli państwo)-->

                                 </SysPanstwo>

                                 <FDlListaPozycja type="TDlListaPozycja">

<!-- Lista pozycji delegacji-->

                                         <TDlPozycja type="TDlPozycja">

                                                 <rodzaj type="TDlRodzajZdarz">

                                                         <rodzaj>4</rodzaj>

<!-- Rodzaj zdarzenia (1 - wyjazd z polski, 2 - wjazd do polski, 3 - przyjazd, 4 - wyjazd, 5- nocleg, 6 - dojazd do domu, 7- wyłączenie z delegacji)(Zdarzenie zmiany państwa jest traktowane jak zdarzenie wyjazdu z polski)-->

                                                         <nazwa>Wyjazd</nazwa>

                                                 </rodzaj>

                                                 <SysMiasto>Rozalin</SysMiasto>

<!-- Miasto -->

                                                 <data>2018-03-30 20:17:00</data>

                                                 <nr_rach></nr_rach>

<!-- Numer rachunku za nocleg, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg -->

                                                 <kwota>0</kwota>

<!-- Kwota rachunku za nocleg, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg, *uwaga* kwoty na pozycjach nie są kwotami użytymi w rozliczeniu, w zależności od ustawień programu kwota za nocleg może w finalnym rozliczeniu się różnić. Aby pobrać kwotę za nocleg należy użyć obiektu TDlRozliczeniePozZalRach -->

                                                 <waluta></waluta>

<!-- Waluta rachunku za nocleg, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg -->

                                                 <czy_zagranica>0</czy_zagranica>

<!-- Waluta rachunku za nocleg, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg -->

                                                 <przyz_kwota>0</przyz_kwota>

<!-- Przyznana kwota za nocleg, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg -->

                                                 <wg_limitu>0</wg_limitu>

<!-- Czy kwota rachunku ma być obniżana do limitu za nocleg jeśli go przekracza, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg -->

                                                 <SysSamochod />

<!-- Samochód przypisany do pozycji -->

                                                 <sr_lokomocji></sr_lokomocji>

                                                 <przyczyna_wyl_z_del></przyczyna_wyl_z_del>

<!-- Identyfikator przyczyny wyłączenia, tylko dla wyłączenia z delegacji -->

                                                 <wyn_min_ik>0</wyn_min_ik>

<!-- Czy dany odcinek wchodzi do rozliczenia minimalnej płacy w innym kraju, tylko dla zdarzeń typu wyjazd z polski -->

                                                 <czas_odpoczynku_TS>0</czas_odpoczynku_TS>

<!-- Czas odpoczynku wyznaczony w module TachoScan, na którym został wygenerowany nocleg, tylko dla zdarzenia nocleg i tylko przy opcji generowania noclegów wg zdarzeń TS-->

                                                 <pomniejszaj_rycz_o_dod_nocleg>0</pomniejszaj_rycz_o_dod_nocleg>

<!-- Czy nocleg ma pomniejszać niemieckie ubezpieczenie społeczne, tylko w przypadku typu zdarzenia nocleg -->

                                         </TDlPozycja>

                                         <TDlPozycja type="TDlPozycja">

                                                 <rodzaj type="TDlRodzajZdarz">

                                                         <rodzaj>3</rodzaj>

                                                         <nazwa>Przyjazd</nazwa>

                                                 </rodzaj>

                                                 <SysMiasto>Rozalin</SysMiasto>

                                                 <data>2018-04-03 11:49:00</data>

                                                 <nr_rach></nr_rach>

                                                 <kwota>0</kwota>

                                                 <waluta></waluta>

                                                 <czy_zagranica>0</czy_zagranica>

                                                 <przyz_kwota>0</przyz_kwota>

                                                 <wg_limitu>0</wg_limitu>

                                                 <SysSamochod />

                                                 <sr_lokomocji></sr_lokomocji>

                                                 <przyczyna_wyl_z_del></przyczyna_wyl_z_del>

                                                 <wyn_min_ik>0</wyn_min_ik>

                                                 <czas_odpoczynku_TS>0</czas_odpoczynku_TS>

                                                 <pomniejszaj_rycz_o_dod_nocleg>0</pomniejszaj_rycz_o_dod_nocleg>

                                         </TDlPozycja>

                                 </FDlListaPozycja>

                         </TDlDelegacja>

                 </FDlListaDelegacja>

         </TSysKierowca>

 </TRozListaKierowca>

</Eksport>