Pracownicy

Nawigacja:  Moduł Główny > Menu główne > Dane podstawowe >

Pracownicy

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Otwiera listę pracowników. Listę można otworzyć na kilka sposobów:

kliknąć na ikonę: umieszczoną w zakładce Dane podstawowe w pasku narzędziowym;
z menu głównego Dane podstawowe wybrać Pracownicy.

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pracownika.

Nie można usunąć kierowcy, który jest powiązany z jakimś rejestrem (awarii, napraw, dniem z karty kierowcy itp.). Najpierw należy usunąć powiązanie (usunąć awarie, naprawy itp.).

 

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.
2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 

kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":

za pomocą tych przycisków można zaimportować lub wyeksportować kierowców z/do pliku xml lub csv (dostępne również w menu rozwijanym).

Niezależnie od ustawienia filtrów eksportowani są wszyscy kierowcy zapisani w bazie danych programu.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root rowCount="1">
 <pracownik>
   <imie>Jan</imie>
   <nazwisko>Kowalski</nazwisko>
   <drugie_imie>Łukasz</drugie_imie>
   <nazwisko_rodowe>Nowak</nazwisko_rodowe>
   <imie_ojca>Bolesław</imie_ojca>
   <imie_matki>Barbara</imie_matki>
   <nazw_panien_matki>Iksińska</nazw_panien_matki>
   <numer_karty>DF00012361916000</numer_karty>
   <pesel>75092017159</pesel>
   <nip>111-111-11-11</nip>
   <email>adresemail@mail.pl</email
   <obywatelstwo>polskie</obywatelstwo>
   <firma>Firma transportowa</firma>
   <data_ur>27657</data_ur>
   <miejsce_ur>Warszawa</miejsce_ur>
   <nazwa_dzialu>Transport</nazwa_dzialu>
   <nazwa_stanowiska>kierowca</nazwa_stanowiska>
   <domyslny_sam>WSI 70LP</domyslny_sam>
   <kraj>D</kraj>
   <zatrud_od>40878</zatrud_od>
   <zatrudnienia>
     <zatrudnienie>
       <data_od>2010-12-01</data_od>
       <data_do>2012-01-31</data_do>
       <data_do_umowy>2012-10-01</data_do_umowy>
       <tryb>1</tryb>
       <etat>0</etat>
       <angaz>1</angaz>
       <aneksy>
         <aneks>
           <data_od>2012-02-01</data_od>
           <data_do>2012-10-01</data_do>
           <data_do_umowy>2012-10-01</data_do_umowy>
           <tryb>1</tryb>
           <etat>2</etat>
           <angaz>1</angaz>
         </aneks>
       </aneksy>
     </zatrudnienie>
     <zatrudnienie>
       <data_od>2012-10-02</data_od>
       <data_do>2012-12-02</data_do>
       <data_do_umowy>2015-12-03</data_do_umowy>
       <tryb>3</tryb>
       <etat>0</etat>
       <angaz>0</angaz>
       <aneksy>
         <aneks>
           <data_od>2012-12-03</data_od>
           <data_do>2015-12-03</data_do>
           <data_do_umowy>2015-12-03</data_do_umowy>
           <tryb>2</tryb>
           <etat>0</etat>
           <angaz>0</angaz>
         </aneks>
       </aneksy>
     </zatrudnienie>
   </zatrudnienia>
   <adresy>
     <adres>
       <ulica>Wesoła</ulica>
       <nr_domu>23</nr_domu>
       <nr_m>25</nr_m>
       <kod>43-300</kod>
       <miasto>Bielsko-Biała</miasto>
       <panstwo>Polska</panstwo>
       <czy_domyslny>1</czy_domyslny>
     </adres>
   </adresy>
   <telefony>
     <telefon>
       <numer>+48 23543435</numer>
       <rodzaj>firmowy</rodzaj>
       <opis>komórka firmowa</opis>
       <czy_domyslny>1</czy_domyslny>
     </telefon>
   </telefony>
 </pracownik>
</root>

Opis wybranych pól:
<root rowCount="1"> - liczba importowanych pracowników;
<nazw_panien_matki> - Nazwisko rodowe matki;
<numer_karty> - Numer karty kierowcy;
<pesel> - Numer PESEL pracownika;

<nip> - Numer NIP pracownika;
<email> - Adres e-mail pracownika;
<firma> - Nazwa firmy, w której jest zatrudniony pracownik;
<data_ur> - Data urodzenia pracownika: Format daty: ilość dni po 30-12-1899 do dnia urodzenia, np. 31-12-1899 jest liczony jako dzień pierwszy;
<miejsce_ur> - Miejsce urodzenia pracownika;
<nazwa_dzialu> - Nazwa działu, w którym jest zatrudniony pracownik: wartość słownikowa (po wprowadzeniu dowolnej wartości dla nazwy działu w słowniku programu można ją tutaj przywołać).
<nazwa_stanowiska> - Nazwa stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik: wartość słownikowa. Wartości domyślne: "asystent", "kierowca", "kierownik", "księgowy", "magazynier", "mechanik", "pracownik biurowy", "sprzedawca";
<domyslny_sam> - Numer rejestracyjny samochodu, ustawiony jako domyślny dla importowanego pracownika;
<kraj> - Kraj pochodzenia karty kierowcy;
<zatrud_od> - Data zatrudnienia dla modułu TachoScan. Format daty: Ilość dni po 30-12-1899 do dnia zatrudnienia, np. 31-12-1899 jest liczony jako dzień pierwszy

<zatrudnienie>
   <data_od> - Data rozpoczęcia umowy o pracę;
   <data_do> - Jeżeli jest dodany aneks do umowy o pracę jest to data poprzedzająca datę aneksu, w przeciwnym przypadku jest to powtórzona data zakończenia umowy o pracę;
   <data_do_umowy> - Data zakończenia umowy o pracę. Jeśli <data_do_umowy> nie jest podana oznacza to umowę na czas nieokreślony;
<tryb> - rodzaj systemu pracy: "0" - zadaniowy; "1" - równoważny; "2" - podstawowy; "3" - przerywany;
<etat> - Rodzaj etatu: "0" - pełny; "1" - 3/4 etatu; "2" - 1/2 etatu; "3" - 1/4 etatu; "4" - 1/3 etatu; "5" - 2/3 etatu; "6" - 1/8 etatu; "7" - 3/8 etatu; "8" - 5/8 etatu; "9" - 7/8 etatu; "10" - 1/5 etatu; "11" - 2/5 etatu; "12" - 3/5 etatu; "13" - 4/5 etatu; "14" - 1/10 etatu; "15" - 3/10 etatu; "16" - 7/10 etatu; "17" - 9/10 etatu; "18" - 1/16 etatu; "19" - 3/16 etatu; "20" - 5/16 etatu; "21" - 7/16 etatu; "22" - 9/16 etatu; "23" - 11/16 etatu; "24" - 13/16 etatu; "25" - 15/16 etatu;
<angaz> - Rodzaj angażu: "0" - angaż zasadniczy; "1" - angaż godzinowy;

<aneks>
   <data_od> - Data rozpoczęcia aneksu;
   <data_do> - Data poprzedzająca datę kolejnego aneksu. Jeśli nie ma kolejnego aneksu jest powtórzona data zakończenia umowy o pracę;

<adres>
   <nr_m> - Dane adresowe: Numer mieszkania pracownika;
   <kod> - Dane adresowe: Kod pocztowy;
   <czy_domyslny> - Czy adres ma mieć status domyślny: "0" - nie; "1" - tak;

<telefon>
   <rodzaj> - Rodzaj telefonu: wartość słownikowa. Wartości domyślne: "firmowy", "domowy";
   <opis> - Dowolny tekst opisu;
   <czy_domyslny> - Czy telefon ma mieć status domyślny: "0" - nie; "1" - tak;

 

 

 

Dodatkowe elementy w menu rozwijanym:

Podgląd powiązanych plików - wyświetla okno listy/podglądu powiązanych dokumentów/plików;

Klikając PPM na wybranym pliku/dokumencie otworzy się menu rozwijane, w którym dostępne są opcje:

Otwórz - otwarcie pliku za pomocą domyślnie ustawionego programu;
Otwórz za pomocą... - możliwość otwarcia pliku za pomocą dowolnie wybranego programu;
Kopiuj plik do... - kopiowanie pliku do wybranej lokalizacji.

 

Zmień dane dla zaznaczonych rekordów (umożliwia zmianę niektórych parametrów bez konieczności otwierania okna edycji) ->:
Status - zmiana stanu aktywności;
Firma;
Domyślny samochód - możliwość ustawienia domyślnego pojazdu, którym się porusza pracownik;
Dodaj umowę - otwiera okno dodawania nowej umowy o zatrudnienie;
Modyfikuj aktualną umowę (więcej w topiku: "Umowa" - opcja aktywna dla pracowników posiadających aktualną umowę o pracę):
System pracy;
Etat;
Angaż;
Stawka wynagrodzenia;
Dodaj aneks;
Dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec;
Dodaj do grupy - dodanie pracownika do "grupy kierowców";
Usuń z grupy - usunięcie pracownika z grupy kierowców;
iButton na podstawie karty - na podstawie numeru karty kierowcy tworzony jest numer pastylki iButton;
Generuj wniosek o wydanie karty kierowcy - wyświetla formularz wniosku;

 

 Okno dodawania/edycji pracownika jest podzielone na kilka zakładek:

Spis treści

Dane podstawowe

Umowa

Adres

Dokumenty

Kategoria

Rozliczenia i współpraca

 

 

 

 


Zobacz również:

Grupy pracowników