Umowa o pracę

Nawigacja:  Moduł Główny > Menu główne > Dane podstawowe > Pracownicy > Umowy >

Umowa o pracę

Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

 Otwiera listę umów o pracę. Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycję z listy zatrudnień.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).
2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").
kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.
2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .
3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 

Okno dodawania/edycji umowy o pracę składa się z następujących zakładek:

W zależności od zainstalowanych modułów oraz uprawnień użytkownika okno może poszerzyć się o dodatkowe pola/zakładki - opis znajduje się w pomocy dla odpowiedniego modułu.

Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.

 

Dane podstawowe

 

Okno składa się z następujących elementów:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Okno dodawania/edycji umowy o zatrudnienie - Dane podstawowe.
Data od - data rozpoczęcia umowy o pracę;
Data do - data zakończenia umowy o pracę;

Jeśli Data do NIE zostanie włączona oznacza to, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.

 

opcja: Dodaj wszystkim pracownikom niezatrudnionym w wybranym okresie czasu - po zaznaczeniu wszystkim pracownikom niezatrudnionym w wybranym okresie czasu zostaną skopiowane umowy o pracę;
system pracy: podstawowy, równoważny, przerywany lub zadaniowy (patrz: "Wpływ systemu pracy pracownika na wyliczenia");
jeśli zostanie wybrany system pracy przerywany aktywuje się pole: Długość przerwy;
etat: pełny, 1/2, 3/4, 1/4, 1/3, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/10, 3/10, 7/10, 9/10, 1/16, 3/16, 5/16, 9/16, 11/16, 13/16 lub 15/16;
jeśli zostanie wybrany nie pełny etat aktywuje się pole: Ilość godzin, po których będą naliczone godziny nadliczbowe dla niepełnego etatu, w którym można ustalić normę dzienną i normę tygodniową czasu pracy pracownika;
angaż: zasadniczy lub godzinowy;
opcja: Tryb pracy w piątki, soboty, niedziele i święta - czy pracownik ma być zatrudniony w systemie świątecznym;
czy zaznaczyć pole: Indywidualny rozkład czasu pracy - zaznaczenie tego pola ma znaczenie informacyjne dla osoby zarządzającej danymi pracowników, jako przypomnienie o szczególnym sposobie pracy danego pracownika;
Terminarz - opcja dostępna po wprowadzeniu Daty do zatrudnienia. Umożliwia dodanie, edycję lub usunięcie daty końca okresu zatrudnienia do/z "terminarza", bez konieczności jego otwierania.

 

Opcje widoczne są po wybraniu systemu pracy innego niż zadaniowy.

 

opcja: nie wyznaczaj dodatków z nachodzenia dób pracowniczych, gdy godzina doby mieści się w zakresie - program nie będzie naliczał wybranemu pracownikowi dodatków z nachodzenia się dób pracowniczych w zależności od wybranej poniżej opcji:
Ruchomy czas pracy:
od-do - program w danym dniu nie będzie naliczał dodatku z nachodzenia się dób pracowniczych pod warunkiem, że początki bieżącej oraz następnej doby pracowniczej mieszczą się w zakresie czasu ustawionego w tej opcji;

Zalecany maksymalny okres czasu dla dopuszczalnego rozpoczęcia doby pracowniczej wynosi 5 godzin.

 

opcja: w pełnym zakresie doby - program nigdy nie będzie naliczał wybranemu pracownikowi dodatków z nachodzenia się dób pracowniczych;

 

 

 

 

Stawki porównawcze i urlopy

Zakładka składa się z następujących elementów:

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Okno dodawania/edycji zatrudnienia - druga zakładka.

Podanie stawek ma znaczenie jeśli generowane są raporty: "Przeliczenie miesięcznej karty pracy" oraz "Przeliczenie podsumowania okresu".

 

 

stawka za godziny pracy lub stawka miesięczna (w zależności czy ustawiony jest angaż godzinowy czy zasadniczy);
opcja: wynagrodzenie minimalne - (angaż zasadniczy) w wyniku zaznaczenia tej opcji program automatycznie przypisze stawkę miesięczną zgodną z aktualną wartością wynagrodzenia minimalnego;
stawka za godziny dyżuru 50%:
opcja: stała wartość - przejęta jest wprowadzona stawka;
opcja: % ze stawki - stawka za godziny dyżuru liczona jest jako procent ze stawki za godziny pracy (domyślnie: 50%);

W przypadku angażu zasadniczego stawka za godziny pracy wyliczana jest automatycznie przez program na podstawie ilości planowanych godzin pracy w danym miesiącu (wymiar zasadniczy).

 

stawka za godziny nocne:
opcja: stała wartość - przejęta jest wprowadzona stawka;
opcja: % ze stawki - stawka za godziny nocne liczona jest jako procent ze stawki za godziny pracy (domyślnie: 20%);
opcja: % z minimalnej - stawka za godziny nocne liczona jest jako procent ze stawki minimalnej za godziny pracy (domyślnie: 20% - stawka minimalna: patrz: "Ustawienia -> Zaawansowane");
premia:
opcja: stała wartość - przyjęta jest wprowadzona wartość;
opcja: % - wartość premii liczona jest jako procent ze stawki wynagrodzenia;

Jeśli Premia zostanie podana bezpośrednio na kalendarzu ewidencji czasu pracy to premia podana w tym oknie NIE JEST uwzględniana.

 

Opcja: dodatek za godziny jazdy - program na podstawie odczytów z modułu TachoScan i GBOX wyodrębnia czas jazdy, za który wyliczany jest dodatek:
opcja: stała wartość - przejęta jest wprowadzona wartość;
opcja: % ze stawki - dodatek liczony jest jako procent ze stawki za godziny pracy;
opcja: % z minimalnej - dodatek liczony jest jako procent ze stawki minimalnej za godziny pracy (stawka minimalna - patrz: "Ustawienia -> Zaawansowane");
Stawka za dodatki z nadgodzin zadaniowych (pole aktywne dla zadaniowego systemu pracy):
opcja: stała wartość - przejęta jest wprowadzona stawka;
opcja: 50% - stawka za dodatki z nadgodzin zadaniowych liczona jest jako 50% stawki za godziny pracy;
opcja: 100% - stawka za dodatki z nadgodzin zadaniowych liczona jest jako 100% stawki za godziny pracy;

Jeśli nie jest podana stawka za nadgodziny w zadaniowym systemie pracy program automatycznie wyliczy je na podstawie stawki godzinowej.

 

tabela: Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek - zawiera listę krajów, dla których można włączyć naliczanie wyrównania (na podstawie ustawień programu: menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie - inne kraje") za czas pracy na ich terytorium zgodnie z lokalnymi przepisami;

zaliczka - miesięczna zaliczka na poczet wynagrodzenia za czas pracy na terytorium innych krajów, która będzie uwzględniana podczas wyliczenia wyrównania do minimalnej krajowej;
obniżaj zaliczkę (zastosuj pomniejszenia z zakładki ryczałty) - opcja aktywna po wpisaniu kwoty zaliczki większej niż zero;
zmiana stawki/zaliczki: kliknij dwukrotnie myszą na wybranym państwie - program wyświetli okno edycji stawki;
zmiana stawki/zaliczki dla wielu kierowców: z menu: "Dane podstawowe" wybierz: "Pracownicy". Na liście zaznacz wybranych kierowców, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy aby wyświetlić rozwijane menu. W menu wybierz: "Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> Modyfikuj aktualną umowę -> Dodatek za czas pracy na terytorium innego kraju" - program wyświetli okno edycji stawki;

Poniższe opcje Pomniejszania kwot ryczałtu... tak samo obniżają kwotę zaliczki.

Wytyczne wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów przedstawione są w rozdziale: "Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach".

 

 

Stan urlopu na dzień - data, od której obowiązuje wprowadzony stan urlopu;
Ilość lat stażu;
Ilość dni urlopu - dostępny urlop;
Ilość dni urlopu z zeszłego roku - ilość zaległego urlopu;
- po naciśnięciu tego przycisku można wstawić nowy stan urlopu;

Jeśli nie zostaną wprowadzone dni urlopu w tym oknie nie będzie możliwości wprowadzenia urlopów wypoczynkowych w oknie "ewidencji czasu pracy" i "harmonogramu rocznego".

 

 

 

 

 

Ryczałty

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz
Rys. Ryczałt - wszystkie składniki razem.

Na raporcie: "Rozliczanie ryczałtów i zaliczek" można sprawdzić czy dany pracownik przekroczył wartość ryczałtu w danym miesiącu.

 

Zakładka zawiera następujące opcje:

 

wszystkie składniki razem - niezależnie od ilości nadgodzin, godzin dyżurów i godzin nocnych wpisana tutaj stawka będzie zawsze doliczana do wynagrodzenia;
podzielone składniki - w tej części okna można wpisać oddzielne dla każdego rodzaju nadgodzin, dyżurów oraz godzin nocnych wartość ryczałtu, który tak jak poprzednio będzie doliczany do wynagrodzenia.

Opcja: Nadgodziny zadaniowe jest widoczna dla pracowników aktualnie zatrudnionych w zadaniowym systemie pracy.

 

 

Zaznacz pracowników, dla których mają obowiązywać wprowadzone stawki ryczałtu, a następnie kliknij: .

 

opcja zaznaczona - kwota ryczałtu zostanie pomniejszona, tak jak nazwa opcji mówi, o wymiar nieobecności w stosunku do planowanego czasu pracy;

opcja niezaznaczona - jeśli żadna z dodatkowych opcji nie jest zaznaczona to niezależnie od ilości przepracowanych dni pracownik otrzyma pełną kwotę ryczałtu;

 

opcja zaznaczona - za każdy dzień nieobecności pracownika kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o 1/30;

opcja niezaznaczona - jeśli żadna z dodatkowych opcji nie jest zaznaczona to niezależnie od ilości przepracowanych dni pracownik otrzyma pełną kwotę ryczałtu;

 

opcja zaznaczona - za każdy dzień zwolnienia chorobowego lub zasiłku kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o 1/30
natomiast za pozostałe nieobecności kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o wymiar nieobecności w stosunku do planowanego czasu pracy;

opcja niezaznaczona - jeśli żadna z dodatkowych opcji nie jest zaznaczona to niezależnie od ilości przepracowanych dni pracownik otrzyma pełną kwotę ryczałtu;

 

opcja zaznaczona - kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o 1/30 tylko za każdy dzień zwolnienia chorobowego lub zasiłku;

opcja niezaznaczona - jeśli żadna z dodatkowych opcji nie jest zaznaczona to niezależnie od ilości przepracowanych dni pracownik otrzyma pełną kwotę ryczałtu;

 

Opcja jest aktywna jeśli jedna z poniżej wymienionych opcji jest zaznaczona:

pomniejszaj kwotę ryczałtu o wymiar nieobecności w stosunku do planowanego czasu pracy;
pomniejszaj kwotę ryczałtu proporcjonalnie o 1/30 na każdy dzień nieobecności;
pomniejszaj kwotę ryczałtu o 1/30 za każdy dzień zwolnienia chorobowego lub zasiłku oraz o wymiar pozostałych nieobecności w stosunku do planowanego czasu pracy.

 

opcja zaznaczona - kwota ryczałtu dla dni wolnych wymienionych w tytule opcji nie zostanie obniżona;

opcja niezaznaczona - kwota ryczałtu zostanie obniżona dla dni wolnych wymienionych tytule opcji;

 

Opcja jest aktywna jeśli żadna z dodatkowych opcji nie jest zaznaczona lub jeśli zaznaczona jest tylko jedna opcja: pomniejszaj kwotę ryczałtu o 1/30 za każdy dzień zwolnienia chorobowego lub zasiłku.

 

opcja zaznaczona - kwota ryczałtu zostanie pomniejszona, tak jak nazwa opcji mówi, o wymiar urlopów bezpłatnych w stosunku do planowanego czasu pracy;

opcja niezaznaczona -  kwota ryczałtu nie będzie pomniejszana o wymiar urlopów bezpłatnych;

 

 

 

 

Aneksy

 

Zakładka zawiera listę aneksów oraz umowę edytowanego zatrudnienia. Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć aneks do edytowanego zatrudnienia.

Okno dodawania/edycji aneksu składa się z identycznych zakładek jak okno dodawania zatrudnienia (opis - patrz powyżej).

Edycja aneksu:

W tej zakładce edycja ostatniego aneksu do umowy jest niemożliwa ponieważ dane wprowadzone w aneksie są danymi widocznymi w głównym oknie edycji zatrudnienia.

Edycja danych ostatniego aneksu do umowy polega na zmianie danych w głównym oknie edycji zatrudnienia.