Struktura eksportowanego pliku xml

Lista danych jakie może wyeksportować program:

Dane zawarte są w oknie edycji odcinków zagranicznych (menu "Rozliczenia" -> "[253] Wjazdy i wyjazdy z terytorium innych krajów").

Miejsce w programie, z którego można dokonać eksportu danych: "Plik" -> "Import/Eksport" -> "[259] Uniwersalny eksport odcinków zagranicznych".

Import:
 Format daty i godziny: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek).
Wartość nieopisana: typ string.

 

Przed dokonaniem eksportu należy wprowadzić definicję importu, indywidualnie dla każdego pracownika (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca). W polu Definicja podaj źródło, z którego będziesz importował dane (np. APD), w polu Wartość numer który przypiszesz indywidualnie do pracownika (sam ten numer nadajesz)

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Eksport data_eksportu="2016-12-01" ver="4.5.1.0">

<!-- Data wykonania eksportu oraz wersja programu 4Trans
Import: "data_eksportu" oraz "ver" nie są wymagane, mogą zostać całkowicie pominięte. UWAGA "node": <Eksport> jest wymagany-->

  <TRozListaKierowca type="TSysListaKierowca">

<!-- Lista pracowników, dla których wyeksportowano/zaimportowano dane -->

     <TSysKierowca type="TSysKierowca">

<!-- Sekcja danych pracownika -->

        <guid>{E63E6FD4-1762-41C9-A833-9B245F0B893E}</guid>

<!-- Identyfikator wewnętrzny obiektu
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <id>21091</id>

<!-- Identyfikator wewnętrzny kierowcy
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <imie>Jan</imie>

<!-- Imię pracownika
Import: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->

        <imie2></imie2>

<!-- Drugie imię pracownika
Import: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->

        <nazwisko>Kowalski</nazwisko>

<!-- Nazwisko pracownika
Import: Nie jest wymagane, może być całkowicie pominięte -->

        <kod_uniwersalny_eksport>KU1</kod_uniwersalny_eksport>

<!-- Identyfikator pracownika do uniwersalnego eksportu danych z modułu Rozliczenia - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"
(4Trans - menu: "Dane podstawowe -> [005] Pracownicy")
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <kod_r2_platnik>1</kod_r2_platnik>

<!-- Identyfikator pracownika w programie "R2-Płatnik" - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <kod_enova>1</kod_enova>

<!-- Identyfikator pracownika w programie "EnoVa" - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <kod_mpk></kod_mpk>

<!-- Miejsce Powstania Kosztów (MPK) - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <kod_system1></kod_system1>

<!-- Kod "System1" ustawiony na pracowniku - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"
Import: Nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty -->

        <FSysListaDefinicjaImportuWartosc type="TSysListaDefinicjaImportuWartosc">

<!-- Lista definicji importu - okno edycji pracownika, zakładka: "Rozliczenia i współpraca"

           <TSysDefinicjaImportuWartosc type="TSysDefinicjaImportuWartosc">

<!-- Sekcja definicji importu
Import: Na podstawie "nazwy" w poniższej sekcji oraz "wartości" program rozpoznaje pracownika -->

              <guid>{0C74676A-7EF1-4A48-87FB-0A5680102444}</guid>

              <wartosc>SP12</wartosc>

<!-- Wartość definicji importu,
Import: np. ID pracownika, dla którego importujesz dane - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans  (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca -> w sekcji Definicja importu, pole Wartość)
Wartość unikalna dla każdego pracownika w określonej "Nazwie definicji importu" (patrz poniżej) -->

              <SysDefinicjaImportu type="TSysDefinicjaImportu">

                 <guid>{28CE6E8F-C75B-4941-845C-418A62CA7152}</guid>

                 <nazwa>SuperProgram</nazwa>

<!-- Nazwa definicji importu,
Import: np. Nazwa programu/Kod programu, dla którego określasz "Wartość definicji importu" - przed zaimportowaniem wprowadź każdemu pracownikowi w programie 4Trans (Dane podstawowe -> Pracownicy -> otwórz do edycji wybranego pracownika -> Rozliczenia i współpraca -> w sekcji Definicja importu, pole Definicja
Wartość unikalna na liście definicji importu -->

              </SysDefinicjaImportu>

           </TSysDefinicjaImportuWartosc>

           <TSysDefinicjaImportuWartosc type="TSysDefinicjaImportuWartosc">

              <guid>{F1AA4FE8-4FA6-43E5-A675-7D5653D23AB2}</guid>

              <wartosc>TP123</wartosc>

              <SysDefinicjaImportu type="TSysDefinicjaImportu">

                 <guid>{3594F48C-C88E-4B11-A592-B67E682F120A}</guid>

                 <nazwa>TestProgram</nazwa>

              </SysDefinicjaImportu>

           </TSysDefinicjaImportuWartosc>

        </FSysListaDefinicjaImportuWartosc>

        <FRozListaOdcinekZagr type="TRozListaOdcinekZagr">

<!-- Lista odcinków zagranicznych - Lista wjazdóww.yjazdów z terytorium innych krajów
(4Trans - menu: "Rozliczenia") -->

           <TRozOdcinekZagr type="TRozOdcinekZagr">

<!-- Sekcja odcinka zagranicznego -->

              <guid>{6A76D7B6-D8D4-48E7-A2BE-73BDC661527A}</guid>

              <data_od>2016-05-06 04:27:00</data_od>

<!-- Data rozpoczęcia odcinka zagranicznego - format daty: "Rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda", separator daty: "-" (myślnik), separator godziny: ":" (dwukropek)
Import: Data i godzina rozpoczęcia tego samego odcinka zagranicznego musi być wcześniejsza niż data i godzina zakończenia (co najmniej o jedną minutę).
Pomiędzy wyjazdem z jednego kraju, a wjazdem do kolejnego nie może być przerwy - odcinek pobytu na terytorium wybranego państwa powinien rozpoczynać się w tej samej minucie, w której zakończył się pobyt na terenie poprzedniego państwa.
Sekundy są ignorowane. -->

              <data_do>2016-05-07 04:47:00</data_do>

<!-- Data zakończenia odcinka zagranicznego
Import: Data i godzina zakończenia tego samego odcinka zagranicznego musi być późniejsza niż data i godzina rozpoczęcia (co najmniej o jedną minutę).
Sekundy są ignorowane. -->

              <SysPanstwo type="TSysPanstwo">

<!-- Sekcja państwa odcinka zagranicznego -->

                 <guid>{BB2B454F-9A1C-4B3A-917F-F97A53234B68}</guid>

                 <sam>F</sam>

<!-- Kod samochodowy państwa odcinka zagranicznego
Import: Jeśli wprowadziłeś identyfikator wewnętrzny państwa odc. zagranicznego to kod samochodowy nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty
Wartości dopuszczalne:
"F" - Francja, "D" - Niemcy, "N" - Norwegia, "A" - Austria, "I" - Włochy, "NL" - Holandia, "L" - Luksemburg, "FIN" - Finlandia.-->

                 <identyfikator>Resstrings_IDS_Francja</identyfikator>

<!-- Identyfikator wewnętrzny państwa odcinka zagranicznego
Import: Jeśli wprowadziłeś kod samochodowy to identyfikator wewnętrzny nie jest wymagany, może być całkowicie pominięty
Wartości dopuszczalne:
"Resstrings_IDS_Francja" - Francja, "Resstrings_IDS_Niemcy" - Niemcy, "Resstrings_IDS_Norwegia" - Norwegia, "Resstrings_IDS_Austria" - Austria, "Resstrings_IDS_Wlochy" - Włochy, "Resstrings_IDS_Holandia" - Holandia, "Resstrings_IDS_Luksemburg" - Luksemburg, "Resstrings_IDS_Finlandia" - Finlandia -->

              </SysPanstwo>

              <SysPanstwoDocelowe type="TSysPanstwo">

<!-- Sekcja państwa docelowego odcinka zagranicznego
Import: Sekcja nie jest wymagana, może być całkowicie pominięta - państwo docelowe będzie takie samo jak państwo odcinka zagranicznego -->

                 <guid>{CD25773F-EED7-4AD9-9889-5C9E2B945886}</guid>

                 <sam>D</sam>

                 <iso>DEU</iso>

                 <identyfikator>Resstrings_IDS_Niemcy</identyfikator>

              </SysPanstwoDocelowe>

              <wyn_min_ik>1</wyn_min_ik>

<!-- Czy jest zaznaczona opcja: "Uwzględnij wyrównanie do minimalnej płacy"
"1" - TAK, "0" - NIE
Import: Jeśli nie podasz wartości to domyślnie przyjmuje wartość TAK -->

              <import>1</import>

<!-- Identyfikator wewnętrzny - Czy odcinek był wcześniej zaimportowany
"1" - TAK, "0" - NIE
Import: Pomiń ten identyfikator. Zawsze przyjmuje wartość: TAK -->

           </TRozOdcinekZagr>

        </FRozListaOdcinekZagr>

     </TSysKierowca>

  </TRozListaKierowca>

</Eksport>